fbpx
Parcel Pro

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (sinds 1 januari 2022)

Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Aanvullende bezorgopties
Aanvullende bezorgopties die door de klant kunnen worden afgenomen met betrekking tot het vervoer van de zending, waaronder (maar niet beperkt tot):
a. Het kiezen van de dag van bezorging;
b. Bezorging in de ochtend;
c. Bezorging in de avond;
d. Ophalen van de Zending op een locatie van de Vervoerder.
e. Verzekeren van een zending via een vervoerder

Aanvullende verzendopties
Aanvullende verzendopties die door de klant kunnen worden afgenomen met betrekking tot het vervoer van de zending, waaronder (maar niet beperkt tot):
a. verzekerd verzenden;
b. Enkel aflevering bij de geadresseerde;
c. Aflevering met handtekening voor ontvangst;
d. Retourneren bij geen gehoor;
e. Verzending van een groot pakket;
f. 18+ leeftijdscheck.

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van www.parcelpro.nl, login.parcelpro.nl. etc.

Bedenktijd
De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van het hem wettelijk toekomende herroepingsrecht.

Bestelling
Een via de website ten name van de klant geregistreerde bestelling van één of meer producten en/of diensten.

Diensten
De diensten, zoals (nader) beschreven op de website en kenbaar zijn via het platform en/of een plug-in, waaronder (maar niet beperkt tot):
a. Het bieden van de mogelijkheid om middels het platform en/of een plug-in digitale verzendlabels samen te stellen en te printen, alsook aanvullende verzendopties of aanvullende bezorgopties af te nemen, waarna het verzendproces met betrekking tot de zendingen in gang wordt gezet (de “Verzendservice”);
b. Het bieden van de mogelijkheid om een zending op pallets te verzenden (de “Palletservice”);
c. Het bieden van de mogelijkheid om een zending met een afwijkende maat te verzenden (“Stukgoederenservice”);
d. Het bieden van de mogelijkheid om een zending ter verzending op te halen bij de klant (de “Haalservice”);
e. Het afhandelen van zendingen die door de geadresseerden retour worden gezonden (de “Retourservice”);
f. Het afhandelen van vragen van Klanten (“Klantenservice”).

Eigen bijdrage
Het door de klant vastgestelde bedrag dat de geadresseerde verschuldigd is indien een zending door middel van de retourservice wordt geretourneerd.

Geadresseerde
Degene aan wie een zending moet worden afgeleverd.

Gevaarlijke stoffen
De gevaarlijke stoffen zoals gespecificeerd in de laatste versie van de technische instructies van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de ‘dangerous goods regulations’ van de internationale handelsorganisatie voor de luchtvaartindustrie (IATA), de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee, het Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of andere nationale of internationale wet- of regelgeving van toepassing op het vervoer van en/of dienstverlening betreffende gevaarlijke stoffen.

Koppeling op maat
Een koppeling die door ParcelPro op maat wordt gemaakt voor de klant, zodat (een deel van) de functionaliteiten van het platform gebruikt kunnen worden vanuit de webshop van de klant.

Klant
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met ParcelPro een overeenkomst aangaat.

Klantkoppeling
Een koppeling die aan de hand van de instructie zoals gepubliceerd op het platform door de klant kan worden gerealiseerd, zodat (een deel van) de functionaliteiten van het platform gebruikt kunnen worden vanuit de webshop van de klant.

ParcelPro
Een handelsnaam van Shops United BV., die statutair is gevestigd te Poortugaal, kantoor houdt aan de ParcelPro, Hofhoek 7, 3176 PD Poortugaal, ingeschreven is in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer 30271572, en gebruiker is van deze algemene voorwaarden.

Herroepingsrecht
De mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Opdracht
Iedere opdracht van een klant aan ParcelPro tot levering van een dienst.

Partijen
ParcelPro en de klant gezamenlijk.

Piekperiode
Bepaalde periode in een kalenderjaar, waarin de vervoerder per dag substantieel meer zendingen krijgt aangeboden dan het gemiddeld aantal zendingen per dag berekend over een kalenderjaar.

Platform
Het online platform, raadpleegbaar voor de klant via de website, waar een klant (onder andere) de diensten kan afnemen.

Plug-in
Software die ervoor zorgt dat (een deel van) de functionaliteiten van het platform beschikbaar is vanuit verschillende webshopplatforms. Deze software kan door ParcelPro zijn ontwikkeld (“Eigen Plug-in”) of door de exploitant van een webshopplatform (“Externe Plug-in”).

Product(en)
Product(en) die via de website door klant besteld kunnen worden.

Overeenkomst
De overeenkomst die tussen ParcelPro en de klant tot stand komt nadat de klant zich heeft geregistreerd via het platform en zodra de klant is goedgekeurd door ParcelPro, inclusief de onderhavige algemene voorwaarden. Op grond van deze overeenkomst kan de klant opdrachten verstrekken. 

Track & trace (T&T) notificaties
Notificaties van de status van de zendingen.

Verboden goederen
Goederen die (i) op grond van internationale of nationale wet- en/of regelgeving (waaronder ook begrepen regels van internationale organisaties) verboden zijn te vervoeren, (ii) waarvoor een vervoerder niet de noodzakelijke licentie, autorisatie of andere vorm van toestemming heeft verkregen en/of (iii) waarvan het als algemeen bekend mag worden verondersteld dat deze gevaarlijk of illegaal zijn in het land van oorsprong, bestemming en/of elk derde land via waar de goederen worden vervoerd.

Vervoerder
Degene die het vervoer van een zending verzorgt.

Verzendlabel
Een etiket met de specificaties voor het vervoer (zoals de adresgegevens van de geadresseerde, de adresgegevens van de afzender en een barcode).

Verzendmaterialen
Materialen ten behoeve van de verzending van zendingen, die ParcelPro in het kader van de overeenkomst aan de klant levert, zoals etiketten en verpakkingsmaterialen.

Website
De website www.parcelpro.nl, dan wel enige andere domeinnaam die door ParcelPro worden beheerd.

Zending
Een vervoerseenheid (zoals een pakket, een brievenbuspakje of een pallet) die bestemd is voor een geadresseerde en is voorzien van een verzendlabel.

Artikel 2.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, de opdrachten, alsook op iedere andere rechtsbetrekkingen tussen ParcelPro en de klant.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Voor zover ParcelPro de klant de mogelijkheid biedt om zendingen te verzenden, is sprake van een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). In dat geval zijn ook van toepassing:
  a. Nationaal vervoer over de weg De Algemene Vervoerscondities 2002 (“AVC”), steeds de meest actuele versie daarvan zoals door de Stichting Vervoeradres gepubliceerd en gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;
  b. Internationaal vervoer over de weg Het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, in de door Nederland bekrachtigde versie (“CMR”);
  c. Luchtvervoer Het Verdrag van Warschau van 1929 dan wel het Verdrag van Warschau zoals aangepast door het Haags Protocol (1955) en/of het Montreal Protocol No.4 (1975) dan wel het Verdrag van Montreal (1999) (“Luchtvervoer verdragen”).
 4. Indien de bepalingen in deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de AVC, niet dwingendrechtelijke bepalingen in de wet of in de in het derde lid vermelde verdragen, prevaleren de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3.
Registratie, overeenkomst en opdrachten.

 1. Om gebruik te kunnen maken van diensten dient de klant zich via het platform te registreren login.parcelpro.nl/registreren/
 2. Alle gegevens die de klant tijdens de registratie aan ParcelPro verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.
 3. Bij registratie maakt de klant een inlognaam en code aan. De klant dient deze inlognaam- en code vertrouwelijk en met zorg te behandelen en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. ParcelPro is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van ongeautoriseerd gebruik van de inlognaam en -codes van de klant.
 4. De klant verklaart akkoord te zijn met de ontvangst van alle relevante communicatie onder de overeenkomst op het door de klant opgegeven e-mailadres.
 5. Nadat de klant het registratieproces via het platform volledig heeft doorlopen (waarbij de klant onder andere kennisneemt van en instemt met deze algemene voorwaarden), en zodra de klant is goedgekeurd door ParcelPro, komt een overeenkomst tot stand. Op grond van deze overeenkomst kan de klant opdrachten verstrekken.
 6. Opdrachten worden door de klant verstrekt via het platform of via de eigen webshop van de klant (indien er een plug-in is geïnstalleerd, er een klantkoppeling is of er een koppeling op maat is).
 7. Voor zover afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden voor het bestellen, leveren en/of retourneren van specifieke producten die via de website worden aangeboden, zal dit uitdrukkelijk kenbaar worden gemaakt.
 8. ParcelPro behoudt zich het recht voor om een bestelling om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan het niet kunnen voldoen van de klant aan zijn betaling.

Artikel 4. Website, platform, plug-ins en koppelingen.

 1. ParcelPro zal zich naar beste vermogen inspannen om de website, het platform, alsook eigen plug-ins en door haar ontwikkelde andere koppelingen (koppeling op maat), 24 uur per dag beschikbaar te houden voor gebruik, maar kan ter zake geen garantie geven. ParcelPro is niet verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van externe plug-ins, klantkoppelingen en/of andere – door derden ontwikkelde en/of gerealiseerde – software, applicaties en/of koppelingen.
 2. ParcelPro is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de website, het platform, plug-ins, andere software, applicaties en/of koppelingen tijdelijk buiten gebruik te stellen.
 3. ParcelPro is niet verplicht om externe plug-ins en/ of andere – door derden ontwikkelde c.q. gerealiseerde – software, applicaties en/of koppelingen te (blijven) ondersteunen.
 4. ParcelPro zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website, het platform, plug-ins en/ of andere koppelingen te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website, het platform, de plug-ins en/of andere koppelingen ingevoerde gegevens, maar ParcelPro kan ter zake geen garantie geven.
 5. De website, het platform, de plug-ins en/of andere koppelingen kunnen technische en/of typefouten bevatten. De klant kan hier geen aanspraken aan ontlenen.
 6. De klant verplicht zich om de Website, het Platform, de Plug-ins en/of andere koppelingen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.
 7. De klant wordt ook uitgenodigd om gebruik te maken van 2FA Twee factor identificatie methode.  Deze is door de klant zelf te activeren via het account. Deze is en wordt niet geacht als verplicht, maar ten zeerste aanbevolen.

Artikel 5. Aanbiedingen.

 1. Alle aanbiedingen van ParcelPro zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. ParcelPro is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet-, prijs-, reken- of programmeerfouten in haar aanbieding, in een offerte, in mailings (email en direct), op de website, op het platform, in plug-ins of in andere uitingen.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod van ParcelPro, is ParcelPro daaraan niet gebonden. Er komt dan geen opdracht conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ParcelPro niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Gedane aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6. Uitvoering van de diensten.

 1. ParcelPro zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en als zorgvuldig handelend dienstverlener uitvoeren.
 2. ParcelPro spant zich ervoor in om door haar gehanteerde termijnen (waaronder, maar niet beperkt tot, de aflevertermijn van een zending c.q. de overkomstduur van een zending) te halen. Deze termijnen zijn echter indicatief en nimmer fataal. Bij overschrijding (een) van deze termijnen komt ParcelPro niet in verzuim te verkeren.
 3. ParcelPro is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de diensten indien de klant de door ParcelPro verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door ParcelPro gewenst, heeft verstrekt en indien de klant de instructies en/of (aanbiedings) voorwaarden voor de te leveren diensten, zoals onder andere door ParcelPro kenbaar gemaakt op de website, via het platform en/of via de eigen webshop van de klant (indien er een plug-in is geïnstalleerd, er een klantkoppeling is of er een koppeling op maat is), in acht neemt.
 4. ParcelPro heeft het recht bij de uitvoering van de diensten, zonder kennisgeving. Aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. In dit kader heeft te gelden dat ParcelPro voor (een deel van) haar diensten afhankelijk is van de dienstverlening van een of meerdere vervoerders.
 5. Indien een vervoerder track & trace notificaties verstrekt aan ParcelPro, kan ParcelPro op haar beurt track & trace notificaties verstrekken aan de klant. ParcelPro geeft geen garanties ten aanzien van de juistheid van de track & trace notificaties. Aan deze track & trace notificaties kan de klant geen aanspraken ontlenen.

Artikel 7.  Retourservice.

 1. Indien de klant van de retourservice gebruik wenst te maken, dan wordt door de klant een opdracht daartoe verstrekt via het platform of via de eigen webshop van de klant (indien er een plug-in is geïnstalleerd, er een klantkoppeling is of er een koppeling op maat is). Zodra deze opdracht is verstrekt, verstuurt ParcelPro een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres van de geadresseerde met daarin een URL die verwijst naar een webpagina waarop de geadresseerde een verzendlabel kan uitprinten.
 2. Een zending, die voorzien is van een verzendlabel zoals bedoeld in het eerste lid, kan uitsluitend door de Geadresseerde worden geretourneerd indien de instructies en/of aanbiedings (voorwaarden) van ParcelPro en/of de vervoerders in acht worden genomen c.q. worden gerespecteerd. De klant is verantwoordelijk voor naleving van de instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden door de geadresseerde.
 3. Zodra de geadresseerde de zending met daarop het verzendlabel ter retournering aanbiedt bij de vervoerder, worden de kosten in verband met de retournering van de zending door ParcelPro in rekening gebracht bij de klant.
 4. Voorts wordt door ParcelPro bij de geadresseerde de eigen bijdrage in rekening gebracht. De eigen bijdrage wordt binnen 60 dagen na ontvangst betaald aan de klant of, naar keuze van ParcelPro, verrekend met enige andere vordering van ParcelPro op de klant.

Artikel 8.  Levering van verzendmaterialen.

 1. ParcelPro zal de verzendmaterialen op het door de klant opgegeven adres laten afleveren.
 2. ParcelPro spant zich ervoor in de overeengekomen termijn voor de levering van de verzendmaterialen in acht te nemen. De opgegeven leveringstermijn is echter geen fatale termijn. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijn komt ParcelPro niet in verzuim te verkeren en heeft de klant geen recht schadevergoeding te eisen.
 3. De klant is verplicht de geleverde verzendmaterialen in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
 4. Eventuele verzendkosten die betrekking hebben op aan de klant geleverde verzendmaterialen worden apart aan de klant in rekening gebracht.
 5. Bij ontvangst van de door ParcelPro geleverde verzendmaterialen, dient de klant direct vast te stellen of de verzendmaterialen beschadigd zijn of niet geschikt zijn voor het doel waarvoor deze verzendmaterialen zijn geleverd, en dient de klant hiervan binnen 14 dagen na ontvangst daarvan melding te maken. Behoudens de hiervoor bedoelde tijdige melding van de klant, aanvaardt de klant de verzendmaterialen in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 6. ParcelPro zal zich inspannen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uit te voeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ParcelPro het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Op ParcelPro rust een inspanningsverplichting de overeengekomen leveringstermijn te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft Klant geen recht schadevergoeding te eisen.

Artikel 9. Herroepingsrecht.

 1. De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het/de product(en) zonder opgaaf van redenen te ontbinden (“bedenktijd”). Dit kan middels een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische mededeling aan ParcelPro. De schriftelijke mededeling en de retourzending van het/ de product(en) dient uitsluitend te geschieden aan: ParcelPro, Hofhoek 7, 3176 PD Poortugaal.

Gedurende de bedenktijd verplicht de klant zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met het/de product(en) en de verpakking. Indien een Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht zal hij het/de product(en) met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk- in originele staat en verpakking retourneren en zal dit in overeenstemming zijn met de daartoe door ParcelPro eventueel gestelde aanvullende redelijke en duidelijke instructies. Zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op het verlopen van de bedenktijd, zendt de klant het/de Product(en) retour.

Artikel 10.  Kosten in geval van herroeping.
Wanneer een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zullen ten hoogste de kosten van (terug)zending van het/de product(en) voor rekening van de klant zijn.

Artikel 11.  Uitsluiting herroepingsrecht.

 1. Indien (een) product(en) word(t)/(en) geleverd waarbij de verpakking door middel van een scheurstrip of sluitzegel is verzegeld, kan een Klant slechts gebruik maken van het herroepingsrecht indien de verpakking zich nog in de originele staat bevindt op het moment van het retour zenden. Bij een verbroken sluitzegel of scheurstrip vervalt het herroepingsrecht, ongeacht of de bedenktijd nog loopt.
 2. Naast de in artikel 11.1 genoemde gevallen van uitsluiting van het herroepingsrecht, zal dit tevens gelden ten aanzien van producten waar dit bij het aanbod, of in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst, expliciet is vermeld.

Klant kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien het/de product(en) (een) maatwerkproduct(en) betreft.

Artikel 12.  Eigendomsvoorbehoud.

 1. Alle geleverde en nog te leveren verzendmaterialen blijven eigendom van ParcelPro, totdat alle vorderingen die ParcelPro op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de verzendmaterialen niet op de klant is overgegaan, mag de klant de Verzendmaterialen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
 3. De klant is verplicht de verzendmaterialen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ParcelPro te bewaren.
 4. ParcelPro is gerechtigd de verzendmaterialen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal ParcelPro te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de verzendmaterialen en/of ter uitoefening van de rechten van ParcelPro.

Artikel 13. Meerkosten.
Indien de overeenkomst en/of een opdracht op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd, of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van meerkosten. ParcelPro zal pas een aanvang maken met de werkzaamheden die de meerkosten met zich meebrengen nadat de klant daarmee akkoord is gegaan, tenzij er sprake is van een noodgeval.

Artikel 14.  Verplichtingen van de klant.

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ParcelPro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan ParcelPro ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien de klantgegevens aan ParcelPro ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door ParcelPro voorgeschreven specificaties.
 3. Een verzendlabel wordt samengesteld aan de hand van door de klant opgegeven gegevens. Een verzendlabel heeft te gelden als vrachtbrief. Alle zendingen dienen voorzien te zijn van een volledig en correct ingevuld verzendlabel.
 4. De klant zal alle instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van ParcelPro in acht nemen met betrekking tot zendingen. Dit betekent onder andere dat de klant zal zorg dragen voor een zorgvuldige verpakking afgestemd op de aard en inhoud van de zending.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor apparatuur en overige benodigdheden, zoals een printer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten.
 6. De klant is gehouden ParcelPro onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 7. De klant zal alle medewerking verlenen aan ParcelPro welke redelijkerwijze van hem verwacht ter uitvoering van de overeenkomst.
 8. Het is de klant niet toegestaan om gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen ter verzending aan te bieden. Indien de klant toch gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen ter verzending aanbiedt, vrijwaart zij ParcelPro en stelt zij ParcelPro volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden en schade die ParcelPro lijdt in verband met het vervoer van deze gevaarlijke stoffen en/of verboden goederen.
 9. De vrijwaring en schadeloosstelling als bedoeld in het achtste lid wordt tevens door de klant afgegeven aan de door ParcelPro ingeschakelde derden.
 10. De klant stemt ermee in dat door de klant ter verzending aangeboden gevaarlijke stoffen en/of verboden goederen zullen worden vernietigd en dat de daarvoor geldende kosten op de klant verhaald kunnen worden.
 11. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die ParcelPro daardoor heeft moeten maken voor rekening van de klant.
 12. De branded track & trace pagina dient door de klant ingevuld te worden volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende ethische maatstaven. Indien ParcelPro van mening is dat hieraan niet is voldaan, is ParcelPro – zonder gehouden te zijn dit vooraf met de klant te communiceren – gerechtigd het subdomein van de klant te verwijderen en de branded track & trace pagina van de klant uit te zetten.

Artikel 15. Instructies en/of (aanbiedings) voorwaarden van vervoerders

 1. Indien en voor zover vervoerders instructies en/of (aanbiedings) voorwaarden hanteren met betrekking tot de zendingen verplicht de klant zich om deze instructies en/of (aanbiedings) voorwaarden in acht te nemen c.q. te respecteren.
 2. De instructies en/of (aanbiedings) voorwaarden zoals bedoeld in het eerste lid zijn te raadplegen en te downloaden via: postnl.nl/algemene-voorwaarden/ alle-voorwaarden.
 3. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden verplicht de klant zich om kennis te nemen van de inhoud van de in dit artikel bedoelde instructies en/ of (aanbiedings) voorwaarden.
 4. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in het eerste lid heeft voldaan, dan zijn alle kosten die ParcelPro daardoor heeft moeten maken voor rekening van de klant.

Artikel 16.  Weigering, opschorting of staking van vervoer.

 1. ParcelPro kan het vervoer van een zending, desgevraagd zonder opgave van redenen, (laten) weigeren, opschorten of staken indien:
  a. De klant niet voldoet aan de instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van ParcelPro en/of vervoerders.
  b. Er sprake is van vervoer van gevaarlijke stoffen en/of verboden goederen, of het vermoeden daarvan;
  c. ParcelPro een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft, waaronder (maar niet beperkt tot) natuurrampen, oorlogen of gewapende conflicten, (werk)stakingen, etc.
 2. In geval van weigering of staking van het vervoer van een zending stelt ParcelPro de klant, voor zover mogelijk, in staat weer in het bezit te komen van de zending alsmede van de eventueel daarbij overgelegde bescheiden. ParcelPro kan aanspraak maken op betaling van de voor het vervoer verschuldigde vergoeding, onverminderd het recht van ParcelPro op vergoeding van (extra) gemaakte kosten.

Artikel 17. Aflevering van een Zending.
De wijze waarop een zending wordt afgeleverd staat omschreven op de pagina postnl.nl/algemene-voorwaarden/alle-voorwaarden. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden stemt de klant in met deze wijze van aflevering.

Artikel 18. Wijziging bedrijfsgegevens.
Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres of e-mailadres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres of zijn nieuwe e-mailadres via het platform of via de e-mail aan ParcelPro mede te delen.

Artikel 19. Geheimhouding.

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van partijen kenbaar is gemaakt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 3. Het is de klant niet toegestaan om tarieven van ParcelPro aan derden bekend te maken.

Artikel 20.  Prijzen en tarieven.

 1. Alle genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
 2. De prijzen of tarieven zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tarieven van derden, etc. Indien in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is ParcelPro gerechtigd haar prijzen of tarieven eenzijdig aan te passen.
 3. De klant wordt van een aanpassing van de prijzen of tarieven tijdig via het platform of via de e-mail op de hoogte gesteld.
 4. Indien de klant niet akkoord gaat met de aangepaste prijzen of tarieven, dan staat het de klant vrij geen gebruik meer te maken van de diensten van ParcelPro.
 5. Indien de aangeboden prijzen of tarieven voor enige dienst afhankelijk zijn van het door de klant afgenomen volume van deze dienst, heeft het volgende te gelden:
  a. Bij registratie zoals bedoeld in artikel 3 dient de klant in te schatten welk volume hij per kalenderjaar denkt af te nemen. Op basis van deze inschatting en een door ParcelPro te verrichten haalbaarheidstoets worden door ParcelPro de eerst geldende prijzen of tarieven bepaald.
  b. Indien het daadwerkelijk afgenomen volume zodanig wijzigt c.q. afwijkt, dan wel dreigt te wijzigen c.q. af te wijken, van het ingeschatte volume dat het hanteren van andere prijzen of tarieven in de rede ligt, zullen partijen hierover met elkaar in overleg treden. Dit overleg kan ParcelPro doen besluiten om andere prijzen of tarieven te hanteren.
  c. Prijzen en tarieven die gehanteerd zijn gedurende een bepaalde periode, zullen niet achteraf worden aangepast c.q. gecorrigeerd.

Artikel 21. Betaling.

 1. Facturatie (automatische incasso) geschiedt maandelijks achteraf, telkens op de eerste van de maand, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De klant gaat akkoord met en machtigt ParcelPro voor een automatische incasso van de facturen.
 3. De klant dient de van ParcelPro ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ter verkrijging van voldoening zijn voor rekening van de klant. De klant zal vanaf dat moment voor nieuwe opdrachten op vooraf betalen worden gezet.
 6. Tenzij tussen de klant en ParcelPro anders is overeengekomen, vindt betaling van alle verschuldigde vergoedingen plaats door automatische incasso van de door de klant opgegeven bankrekeningnummer. ParcelPro biedt de klant ook alternatieve betaalopties, zoals vooraf betalen en achteraf betalen. – Met vooraf betalen als betalingsmogelijkheid betaalt de klant iedere zendingen bij het aanmaken van het verzendlabel. – Met achteraf betalen als betalingsmogelijkheid betaalt de klant via een overschrijfformulier of ideal-betaling.

Artikel 22.  Zekerheidsstelling.

 1. ParcelPro is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling van de ten behoeve van hem te verrichten diensten als de klant in verzuim is als bedoeld in artikel 21.4 en 21.5 of ParcelPro redenen heeft om te vermoeden dat de klant in verzuim zal geraken.
 2. De zekerheidstelling als bedoeld in het eerste lid kan bestaan uit één of meer van de onderstaande mogelijkheden:
  a. Vooruitbetaling van een door ParcelPro te bepalen bedrag voor de afname van Diensten, voor een door ParcelPro te bepalen periode;
  b. Het niet bieden van een of meerdere Diensten, voor een door ParcelPro te bepalen periode;
  c. De mogelijkheid om gebruik te maken van plugins en/of andere koppelingen uitschakelen, voor een door ParcelPro te bepalen periode.

Artikel 23. Overmacht.
ParcelPro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien ParcelPro daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (‘overmacht’).

Omstandigheden zoals bedoeld in het eerste lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, d(dos)-aanvallen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden die noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, alsmede iedere andere situatie waarop ParcelPro geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

In geval van overmacht zal ParcelPro vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel ParcelPro als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 24.  Aansprakelijkheid en vrijwaring.

 1. ParcelPro kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  a. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of nalaten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
  b. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld;
  c. Door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
  d. Het onjuiste gebruik van Verzendlabels door de klant;
  e. Het niet in acht nemen door de klant van instructies en/of (aanbiedings) voorwaarden van ParcelPro en/of de vervoerders;
  f. Verkeerd of ondeskundig gebruik van verzendmaterialen, gebruik van verzendmaterialen in strijd met de gebruiksaanwijzing van deze verzendmaterialen, gebruik van verzendmaterialen voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, gebruik van verzendmaterialen na het aanbrengen van wijzigingen door de klant of een derde;
  g. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, het platform, plug-ins en/of andere koppelingen.
 2. ParcelPro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. ParcelPro is nimmer aansprakelijk voor schade die niet deugdelijk door de klant kan worden onderbouwd.
 4. Voor zover ParcelPro de klant de mogelijkheid biedt om zendingen te verzenden en dus sprake is van een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 BW, en voor zover ParcelPro op grond van de AVC, CMR en/of luchtvervoer verdragen aansprakelijk is voor de schade die de klant lijdt en deze aansprakelijkheid niet is uitgesloten in deze algemene voorwaarden, gelden de eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in de AVC, CMR en/of de luchtvervoer verdragen.
 5. Indien ParcelPro aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei andere schade dan bedoeld in het vierde lid, is de totale aansprakelijkheid van ParcelPro beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van ParcelPro gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ParcelPro beperkt tot het factuurbedrag met betrekking tot het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van EUR 25.000,- op jaarbasis.
 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ParcelPro.
 7. De klant vrijwaart ParcelPro voor alle aanspraken van diens klanten en stelt ParcelPro hiervoor volledig schadeloos.
 8. De klant vrijwaart ParcelPro voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is de klant stelt ParcelPro hiervoor volledig schadeloos.
 9. Eventuele kosten die ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen door de klant van instructies en/ of (aanbiedings)voorwaarden van ParcelPro en/of de vervoerders, zijn voor rekening en risico van de klant.

Artikel 25.  Klachten en verjaring.

 1. Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, dienen klachten binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant bij ParcelPro te zijn ingediend. De bekwame tijd is maximaal 30 dagen.
 2. Indien een klacht gegrond is, dan dient de klant ParcelPro de gelegenheid te geven om alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend Product te leveren.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuwe verzendingsmaterialen niet meer mogelijk of zinvol is, zal ParcelPro slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 23 van deze algemene voorwaarden.
 4. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant jegens ParcelPro, uit welken hoofde ook, vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 (één) jaar vanaf het moment waarop de klant deze vorderingsrechten en/of andere bevoegdheden jegens ParcelPro kan aanwenden.

Artikel 26.  Duur, opzegging, ontbinding en opschorting.

 1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 2. ParcelPro is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden, zonder jegens de klant schadeplichtig te zijn, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Bovendien is het ParcelPro in dat geval, naar keuze, toegestaan om al haar verplichtingen jegens de klant op te schorten.
 3. ParcelPro is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht van ParcelPro.
 4. ParcelPro is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn onderneming, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van ParcelPro op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ParcelPro de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 6. ParcelPro en de klant komen overeen dat de klant geen beroep kan doen op artikel 2:271 BW (ongedaanmakingsverplichting).

Artikel 27.  Intellectuele eigendomsrechten.

 1. Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, het platform, de plug-ins en/of andere koppelingen, in meest ruime zin, blijft bij ParcelPro of diens licentiegevers. Het is de klant niet toegestaan deze te verveelvoudigen, openbaar te maken ofwel te kopiëren. Indien en voor zover nodig, verkrijgt de klant voor de duur van de overeenkomst een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht teneinde de diensten te kunnen afnemen.
 2. ParcelPro en de klant komen overeen dat ParcelPro rechthebbende is en blijft van de (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, welke rusten op alle gegevens die worden verwerkt met gebruikmaking van het platform, de plug-ins en/of andere koppelingen, ingevoerd door ParcelPro, de klanten en/of bezoekers (“Data”).
 3. Voor zover er geen (intellectuele) eigendomsrechten op de data rusten, komen ParcelPro en de klant overeen dat ParcelPro rechthebbende is en blijft van alle ingevoerde data en dat de klant slechts een gebruiksrecht toekomt, zoals in het eerste lid bepaald.

Artikel 28.  Personeel.
Het is de klant niet toegestaan om zolang de relatie tussen de klant en ParcelPro voortduurt, alsmede 1 (één) jaar na afloop daarvan, werknemers van ParcelPro in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ParcelPro. Onder werknemers van ParcelPro worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van ParcelPro of van één van de aan ParcelPro gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van ParcelPro of van één van de aan ParcelPro gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 29.  Overige.

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 30, zijn afwijkingen van deze algemene voorwaarden slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen partijen.
 2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ParcelPro en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 3. De door ParcelPro ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, alsook de administratie van ParcelPro, geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de klant.
 4. ParcelPro is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. De klant stemt hierbij voor alsdan in met een dergelijke overdracht.

Artikel 30.
Toepasselijk recht en geschilbeslechting.

 1. Op elke overeenkomst of andere rechtsverhouding tussen ParcelPro en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om in eerste instantie kennis te nemen van alle geschillen tussen ParcelPro en de klant.

Artikel 31. Wijzigen algemene voorwaarden.

 1. ParcelPro heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Indien ParcelPro hiertoe overgaat, zal zij daarvan tenminste 30 dagen voor de inwerkingtreding van de wijziging en/of aanvulling schriftelijk, via e-mail of via het Platform mededeling doen.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ten aanzien van overeenkomsten die op en na de datum van inwerkingtreding tot stand komen.
 3. Wijzingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, tenzij anders is bepaald.
 4. Indien de klant een wijziging en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de gewijzigde en/ of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden de overeenkomst opzeggen tegen deze datum, tenzij ParcelPro heeft aangegeven dat de oude algemene voorwaarden voor de klant van kracht blijven.

Artikel 32.
Privacy en bescherming persoonlijke levenssfeer.

 1. Bij het doorlopen van het registratieproces via het Platform zoals bedoeld in artikel 3 neemt de klant onder andere kennis van en stemt deze in met de privacyafspraken in de privacyverklaring zoals vermeld op de website.
 2. ParcelPro gebruikt in het kader van de uitvoering van haar diensten de door haar van de klant ontvangen (persoons)gegevens van deze Klant en de geadresseerden. Een Klant zal de geadresseerden informeren over dit gebruik, en ParcelPro vrijwaren en volledig schadeloosstellen voor alle vorderingen en kosten voortvloeiende uit het niet voldoen op privacy wet- en regelgeving die van toepassing is op de klant.

Artikel 33.
Aanvullende verzendopties.

 1. Tegen betaling van de daarvoor vastgestelde vergoeding en onder volledige toepasselijkheid van het in of bij deze algemene voorwaarden bepaalde, kunnen de diensten van ParcelPro worden uitgebreid met één of meerdere ‘aanvullende verzendopties
 2. ParcelPro heeft het recht om de aanvullende verzendopties tijdens piekperiodes tijdelijk stop te zetten of niet aan te bieden.
 3. ParcelPro behoudt zich tevens het recht voor om bestemmingslanden uit te sluiten van één van de aanvullende verzendopties.